Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bekijk hieronder onze algemene voorwaarden. Heeft u nog vragen? U kunt tijdens openingstijden bellen met VDR Verkeersopleidingen in Hoofddorp op telefoonnummer 023-5611790 en buiten werktijd een email sturen naar info@vdrverkeersopleidingen.nl dan bellen wij u de eerstvolgende werkdag terug.

 

Artikel 1: Verplichtingen VDR Verkeersopleidingen.

VDR Verkeersopleidingen is verplicht er zorg voor te dragen:

 1. Dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen en in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.
 2. Dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur.
 3. Dat de instructeur de leerling periodiek informatie geeft over de vooruitgang van de leerling en de voortgang in relatie tot de exameneisen.
 4. Dat uiterlijk twee weken na de datum waarop overeenstemming met de leerling is bereikt dat
  het onderzoek naar de rijvaardigheid (hierna: het onderzoek) kan worden aangevraagd en de
  leerling de kosten van het onderzoek aan VDR Verkeersopleidingen heeft voldaan, de aanvraag
  daadwerkelijk is ingediend bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) het
  CCV of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheden (BNOR) onder voldoening van de
  daarvoor geldende bedragen en bescheiden.
 5. Dat de leerling, die VDR Verkeersopleidingen het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd
  waarvoor hij/zij is opgeroepen voor het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over
  hetzelfde les(motor)voertuig als waarin de rijlessen zijn ontvangen, dan wel over een voertuig
  van hetzelfde of gelijkwaardig type.
 6. Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen is
  volledig wordt benut voor het geven van rijles.
 7. Dat er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt
  tegen aansprakelijkheid van de rijschool ten opzichte van de leerling.
 8. De leerling te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan de kandidaat
  redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een
  motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een
 9. De leerling te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een
  rijbewijs kan worden afgegeven.
 10. De leerling te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de
  bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij hiervan melding moet maken aan VDR Verkeersopleidingen.

Artikel 2: Verplichtingen leerling

De leerling is verplicht:

 1. Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door
  VDR Verkeersopleidingen wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen
  op het afgesproken tijdstip zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen.
 2. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de
  afgesproken tijd (zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend).
 3. Een les of opleiding kan uitsluitend telefonisch afgezegd worden via het hoofdnummer van
  VDR Verkeersopleidingen of via de mail aan info@vdrverkeersopleidingen.nl
 4. Een te laat afgezegde rijles wordt niet in rekening gebracht bij afzegging vanwege een
  dringende reden, hieronder wordt verstaan een ernstig ongeval, een ernstige ziekte of
  Deze dringende reden geldt voor kandidaten, familieleden in de eerste of tweede
  graad of huisgenoten die volgens het bevolkingsregister op hetzelfde adres staan
  ingeschreven.
 5. Bij annulering van opleidingen c.q. cursussen (opleidingen c.q. cursussen waarbij de rij- en/of
  theorielessen en praktijk- en theorie-examen al gepland zijn) wordt de volgende
  annuleringstaffel in acht genomen:

* uiterlijk vier weken voorafgaand aan eerste opleidings- en/of cursusdag: kosteloos

* uiterlijk drie weken voorafgaand aan eerste opleidings- en/of cursusdag: 50%

* uiterlijk twee weken voorafgaand aan eerste opleidings- en/of cursusdag: 75%

* uiterlijk één week voorafgaand aan eerste opleidings- en/of cursusdag: 100%

 1. Alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
 2. Het met VDR Verkeersopleidingen overeengekomen lesschema, zoals de aan te leren lesonderdelen
  en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder onderzoek na te komen.
 3. De leerling dient bij het onderzoek een geldig legitimatiebewijs en een geldig theoriecertificaat
  te overleggen.
 4. Eventuele medische klachten, waarvan de kandidaat redelijkerwijs kan verwachten dat deze
  van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te
  stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt begonnen. Als de leerling
  nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan
  VDR Verkeersopleidingen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 5. Indien een examen is aangevraagd/vastgelegd is de leerling te allen tijde verplicht deze te
  voldoen samen met de administratiekosten, tenzij men na de annulering een schriftelijke medische verklaring kan overleggen met een gegronde rede, waarna de administratiekosten
  nog wel verrekend worden; dit geldt voor een periode binnen drie weken voor de
 6. Indien een leerling is ingedeeld voor een cursus of spoedcursus is deze verplicht de
  cursuskosten te betalen, tenzij men na de annulering een schriftelijke medische verklaring kan
  overleggen met een gegronde reden; dit geldt voor een periode binnen vier weken voor de
  eerste cursusdag.
 7. VDR Verkeersopleidingen met DigiD te machtigen, zodat VDR Verkeersopleidingen het onderzoek kan
  (Theorie en Praktijk onderzoeken) VDR Verkeersopleidingen kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld als de leerling dit
  nalaat.
 8. VDR Verkeersopleidingen te melden indien er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot
  het besturen van motorrijtuigen. VDR Verkeersopleidingen kan er niet aansprakelijk voor worden
  gesteld als de leerling dit nalaat.

 

Artikel 3: Betaling

 1. De leerling of opdrachtgever is verplicht het overeengekomen bedrag aan
  cursusgeld/administratiekosten voor aanvang van de eerste les te voldoen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling van het lesgeld en de
  kosten, verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen lessen, per les worden
  De kosten voor de noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal dienen bij het
  afleveren te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. VDR Verkeersopleidingen is gerechtigd tijdens de duur van de les overeenkomst de lesprijs te verhogen.
  De leerling is gerechtigd in dat geval de les overeenkomst schriftelijk te ontbinden,
  van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de
  prijsverhoging.
 4. Indien niet conform artikel 3 lid b en c betaald wordt en er niet uitdrukkelijk een ander moment
  van betaling is overeengekomen dan wel indien wel uitdrukkelijk een ander moment van
  betaling is overeengekomen en betaling op dat overeengekomen moment niet plaatsvindt,
  dan is VDR Verkeersopleidingen vanaf dat moment gerechtigd over het verschuldigde bedrag
  de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand
  Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een
  voorwaarde, waaronder door VDR Verkeersopleidingen uitstel van betaling is verleend, zonder dat
  hiermee de verplichting van de leerling tot contante betaling c.q. tot betaling per
  overeengekomen tijdstip komt te vervallen.
 5. Indien de leerling na sommatie in gebreke is gebleven, blijft het verschuldigde bedrag te
  betalen, en is VDR Verkeersopleidingen gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen.
  Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.
  Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan VDR Verkeersopleidingen in rekening worden
  gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de
  verkeersschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De
  buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde
  bedrag met een minimum van € 40,00.

 

Artikel 4: Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid c.q. herhalingsonderzoek (verder te
noemen onderzoek)

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de
  aanvraag van het onderzoek gelijktijdig met de invulling van de aanvraag en de eigen
  verklaring (of het verstrekken van de laatste) per bankoverschrijving/contant aan VDR Verkeersopleidingen te worden
 2. Veertien dagen na datum van invulling en betaling van de betaling van de aanvraag van het
  onderzoek heeft de leerling recht op inzage van het geleidebiljet en van het stortings- of
  overschrijvingsbewijs waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij het CBR,
  CCV, of het BNOR is ingediend.
 3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek
  verschijnt en dit niet te wijten is aan VDR Verkeersopleidingen, of omdat de leerling geen vereiste,
  geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw
  onderzoek voor rekening van de leerling.
 4. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling, draagt de leerling
  zelf de verantwoordelijkheid voor de kosten, tenzij de vakantieperiode (zoals bij de
  vakantieregeling CBR geldt) bij de aanvraag van het onderzoek aan VDR Verkeersopleidingen is
 5. VDR Verkeersopleidingen is na mondeling of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse
  prijswijzigingen van de theorie en het praktijk gedeelte van het onderzoek door te berekenen
  en is verplicht op verzoek van de leerling een specificatie van de prijswijzigingen te geven.

 

Artikel 5: Onderzoek naar de rijvaardigheid

 1. Indien het CBR, het CCV of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden
  op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, kan VDR Verkeersopleidingen de leerling het
  lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde examen.
 2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
 3. Er sprake is van een dringende reden zoals genoemd in artikel 2 lid d,
 4. Het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door overmacht niet ter
  beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is.
  Het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van
  het CBR, het CCV of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend
  lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is, zal VDR Verkeersopleidingen ervoor
  zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd indien de leerling dit
  wenst. VDR Verkeersopleidingen staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek dan
  geschiedt zonder kosten voor de leerling.
 5. In de in lid b punt 2 en 3 genoemde gevallen garandeert VDR Verkeersopleidingen bovendien dat de
  leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek aanvraagt, 2 uur (120 minuten) gratis
  rijlessen ontvangt.

 

Artikel 6: Beëindiging van de les overeenkomst

 1. Indien de les overeenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is
  aangegaan voor een vaste periode kan de les overeenkomst door zowel de leerling als de
  verkeersschool worden opgezegd met in achtneming van een opzeggingstermijn van één
  maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. Indien er sprake is van een al
  vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel
  vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het al aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengeld,
  al genoten rijlessen evenals administratiekosten. De leerling is niet verplicht om gedurende
  deze opzegtermijn rijlessen te volgen, mits is voldaan in artikel 2 lid b.
 2. Indien de les overeenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast
  overeengekomen periode (bv. de 10 daagse rijopleiding) kan de leerling de les overeenkomst
  slechts beëindigen indien er sprake is van dringende reden zoals vermeld in artikel 2 lid d. Bij
  beëindiging om dringende reden is de leerling gehouden de prijs voor de al genoten lessen
  vermeerderd met de prijs van één lesuur, evenals de administratiekosten, evenals het al aan
  het CBR, CCV of BNOR betaalde examengeld, te vergoeden. Indien het bedrag ineens bij
  vooruitbetaling is voldaan zal VDR Verkeersopleidingen het verschuldigde bedrag restitueren onder
  aftrek van het betaalde examengeld en een bedrag naar rato van het aantal al genoten
  lessen, vermeerderd met een vergoeding gelijk aan de prijs van één lesuur evenals de
 3. VDR Verkeersopleidingen kan de les overeenkomst, aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel
  voor een vaste periode, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de
  verkeersschool onmogelijk verwacht kan worden deze te continueren onder terugbetaling aan
  de leerling van die (les)gelden, waarvoor VDR Verkeersopleidingen nog niet heeft gepresteerd,
 4. Bij beëindiging van de les overeenkomst heeft de leerling in alle gevallen recht op restitutie van
  aan VDR Verkeersopleidingen betaalde examengelden ter hoogte van het door het CBR, CCV of
  BNOR vastgestelde tarief, voor zover VDR Verkeersopleidingen deze gelden nog niet heeft
  afgedragen aan het CBR, CCV of BNOR.

 

Artikel 7: Bemiddelings- en Geschillenregeling

 1. Bemiddeling
 2. De leerling kan, indien er geschillen ontstaan tussen hem/haar en VDR Verkeersopleidingen ter zake
  van de in de artikelen 1 t/m 6 van de in deze voorwaarde bedoelde verplichtingen, een beroep
  doen op bemiddeling.
 3. Het beroep op bemiddeling moet schriftelijk worden gedaan binnen een periode van twee
  weken nadat het geschil is ontstaan.
 4. Indien bemiddeling naar de mening van de leerling niet tot een bevredigende oplossing leidt
  q. indien de rijschool de bij de bemiddeling geadviseerde oplossing van het geschil niet
  volgt, kan, onverminderd de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, het geschil op schriftelijk
  verzoek van de leerling worden onderworpen aan een voor beide partijen bindend advies.
 5. Geschillenregeling
 6. De leerling kan, als de in lid 1 genoemde bemiddelingspoging niet is geslaagd, of als de
  leerling niet de voorkeur aan een bemiddeling geeft, bij geschillen tussen hem/haar en de
  verkeersschool ter zake van de in de artikelen 1 t/m 6 van de in deze voorwaarden bedoelde
  verplichtingen het geschil aanhangig maken bij de geschillencommissie Rijopleidingen van de
  stichting Geschillencommissies, p/a Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag.
 7. De Geschillencommissie Rijopleidingen doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen
  van het voor haar geldende reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt
  desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding
 8. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie is de leerling een
  vergoeding verschuldigd.
 9. Een uitspraak van de Geschillencommissie Rijopleidingen zal in rechte niet aan tastbaar zijn,
  indien meer dan twee maanden na de verzending ervan, zijn verstreken en geen beroep op
  de gewone rechter is gedaan.

 

Artikel 8: Vrijwaring

 1. VDR Verkeersopleidingen vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing,
  aan- of over rijdingen tijdens de rijles evenals tijdens het onderzoek met uitzondering van die
  voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, evenals het
  gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de
  rijvaardigheid beïnvloeden.
 2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de
  bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/ haar rijbewijs is ingevorderd,
  toch rijles neemt, dan wel indien de opgave onjuist zou zijn, vrijwaart de leerling de
  verkeersschool volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden,
  evenals alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

 

Artikel 9: Aanvullende voorwaarden.

 1. VDR Verkeersopleidingen behoudt zich het recht voor een opleiding c.q. cursus af te zeggen of te
  verplaatsen om moverende redenen.
 2. Resterende tegoeden van de leerling, die zijn opleiding beëindigt dan wel tijdelijk of vroegtijdig afbreekt, ongeacht de reden, worden door VDR gedurende een periode van twee jaar bewaard. Als na deze periode de leerling zijn tegoeden niet heeft opgeëist, dan wel de opleiding niet heeft hervat, komen deze tegoeden te vervallen.
 3. Cadeaubonnen hebben een geldigheid van 2 jaar. Zijn de tegoeden niet gebruikt binnen de 2 jaar, komen deze tegoeden te vervallen.
 4. Indien de kandidaat/opdrachtgever klachten heeft over de overeenkomst, de opleiding of de aangeboden diensten, dan dient hij/zij deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken teneinde hem de gelegenheid te bieden om te proberen de klachten direct en ter plaatste op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de cursist deze via ons klachten formulier, schriftelijk, per e- mail of telefonisch voorleggen aan de directie van VDR Verkeersopleidingen.

Als u een klacht heeft ingediend ontvangt u binnen 10 werkdagen in ieder geval onze eerste inhoudelijke reactie. Is het voor ons niet mogelijk om binnen deze termijn uw

Klacht te beantwoorden, dan laten we u dat schriftelijk of per e-mail weten. Natuurlijk leest u in dit bericht ook op welke termijn u wel een reactie van ons kan verwachten.

 

VDR Verkeersopleidingen

Graftermeerstraat 36
2131AC Hoofddorp
023-5611790

info@vdrverkeersopleidingen.nl

Chat openen
Hulp nodig?
Hi 👋
Kunnen wij jou helpen?
Stuur ons een appje.